Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Neatvairāmi zīmoli
Zīmolu komunikācija
Neiromārketinga pieredze
Auto zīmolu tendences


Personāla pētījumi
Personāla vadītāja loma
Lielo uzņēmumu darbinieki
Spoguļpētījumi


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus
Sociālo tīklu lietošana


Sociālie pētījumi
Ceļošanas plāni
Pārvietošanās pilsētās


Tehnoloģijas & risinājumi
HiPO darbinieku pētījumi


Arhīvs


www.tns.lv


Kā pēdējo gadu laikā ir mainījusies personāla vadītāju loma uzņēmumos?

 

23.04.2014. Jaunākie TNS personāla pētījumi liecina, ka vairums uzņēmumu vadītāju par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem ir izvirzījuši esošo darbinieku noturēšanu, motivēšanu un attīstību, īpašu uzmanību pievēršot tieši talantu vadībai. Lai piesaistītu un rekrutētu labākos speciālistus, Latvijas darba tirgū pieaugoša nozīme ir pievilcīgam darba devēja tēlam, ko nosaka tādi faktori, kā veiksmīga un uz attīstību vērsta uzņēmējdarbība, laba reputācija un augsta sociālā atbildība. Visu šo gan iekšējo, gan ārējo personāla vadības uzdevumu veikšanai neatsverams palīgs ir personāla vadītājs.

 

Personāla vadītāju loma vairāk pieaug lielajos uzņēmumos

 

Lai gan dažādās diskusijās aizvien biežāk izskan viedoklis par personāla vadītāju lomu un ietekmi biznesā, tomēr TNS veiktais pētījums liecina, ka personāla vadītāju loma Latvijas uzņēmumos kopumā salīdzinoši retāk tiek atzīta kā ļoti būtiska.

 

Kopumā, salīdzinot ar pirms diviem gadiem veikto pētījumu, ir samazinājies to uzņēmumu vadītāju skaits, kuri uzskata, ka pašreizējos apstākļos personāla vadītāju un speciālistu loma kļūst būtiskāka.  Nostāju, ka personāla vadītāju un speciālistu loma kļūst būtiskāka, pauž nedaudz vairāk kā trešdaļa (38%) uzņēmuma vadītāju. 2011.gada pētījumā šādu viedokli pauda puse (51%) uzņēmuma vadītāju. Vienlaikus ir palielinājies to uzņēmumu vadītāju skaits, kuri ir minējuši, ka esošajā situācijā nav notikušas būtiskas personāla vadītāju lomas izmaiņas (33%) vai arī, ka šo speciālistu loma ir kļuvusi pat mazāk svarīga (būtiskākas ir citas aktualitātes) (21%).

 

Tomēr personāla vadītāja lomas nozīmīguma vērtējumā iezīmējas būtiskas atšķirības dažāda lieluma uzņēmumu vadītāju atbildēs. Ja iepriekšējos pētījumos to, ka personāla vadītāju loma kļūst nozīmīgāka, biežāk kā vidēji minēja tieši mazo uzņēmumu (10 – 49 darbinieki) vadītāji, tad jaunākais pētījums liecina, ka to vidēji biežāk uzsver lielo uzņēmumu (200+ darbinieki un/vai apgrozījums 7 milj. EUR) vadītāji, kā arī tie, kuri vada uzņēmumus ar ārvalstu īpašumtiesībām.

 

Domājams, ka personāla vadītāju un speciālistu lomas būtiskuma pieaugumu Latvijas uzņēmumos ekonomiskās krīzes gados, lielā mērā noteica nepieciešamība rast pareizos lēmumus attiecībā uz darbinieku skaita, atalgojuma un uzņēmuma struktūras izmaiņām, kamēr pašlaik vadības līmenī par šiem jautājumiem vairs tik daudz runāts netiek. Esošajā situācijā uzņēmumu vadītāji personāla vadītājos vēlas redzēt nevis šauru lietvedības funkciju veicējus, bet gan ekspertus darbinieku motivēšanas, noturēšanas un attīstības jautājumos, kā arī sekmīgus vidutājus starp vadību un darbiniekiem, un stratēģisko lēmumu pieņemšanas partnerus. Šī tendence izteiktāk ir vērojama tieši lielajos uzņēmumos, kur personāla vadītāji ir pierādījuši sava darba pievienoto vērtību un ieguvuši vietu uzņēmumu valdēs.  Ja uzņēmuma vadītājam nerūp nekādas citas personālvadības funkcijas ārpus lietvedības, ir grūti sasniegt uzstādītos biznesa mērķus uzņēmumā.

 

 

Vairāk kā pusē uzņēmumu personāla vadītāji lielā mērā piedalās uzņēmuma stratēģijas izstrādē

 

Vairāk nekā pusē (58%) uzņēmumu, kuros ir personāla vadītāji, viņi lielā mērā piedalās uzņēmuma stratēģijas izstrādē.  Savukārt 13% uzņēmumu personāla vadītāji nemaz nepiedalās uzņēmuma stratēģijas izstrādē. Salīdzinot ar periodu pirms diviem gadiem, statistiski nozīmīgas atšķirības attiecībā uz personāla vadītāju dalības pakāpi uzņēmuma stratēģijas izstrādē nav vērojamas.
Interesanti atzīmēt, ka uzņēmumos ar līdzīgām iekšzemes un ārvalstu īpašumtiesībām personāla vadītāji caurmērā biežāk lielā mērā piedalās uzņēmuma stratēģijas izstrādē.

 

 

Absolūtā vairākumā uzņēmumu personāla vadītāji kopumā labi orientējas uzņēmuma darbībā

 

Absolūtā vairākumā (84%) uzņēmumu personāla vadītāji kopumā labi orientējas uzņēmuma darbībā. Tikai 16% uzņēmumu personāla vadītāji vidēji orientējas uzņēmuma darbībā.

 

Salīdzinot ar periodu pirms diviem gadiem, ir samazinājies to uzņēmumu vadītāju skaits, kuri minējuši, ka personāla vadītāji ļoti labi orientējas uzņēmuma darbībā (37% pret 49%), vienlaikus palielinājies to skaits, kuri minējuši, ka personāla vadītāji labi orientējas uzņēmuma darbībā (47% pret 38%). Šajā pētījumā uzņēmumu vadītāji ir salīdzinoši biežāk norādījuši arī uz personāla vadītāju vidējām zināšanām uzņēmuma darbībā (16% pret 9%).

 

Iespējams, ka šī situācija varētu būt skaidrojama ar pieaugošām uzņēmumu vadītāju prasībām pret personāla vadītājiem, kā arī personāla vadītāju skaita pieaugumu Latvijas uzņēmumos (35% pret 22%). Uzņēmumos, kuros personāla vadītāja funkcija ir izveidota no jauna, ir nepieciešams zināms laiks, lai jaunpiesaistītie personāla vadītāji pilnībā izprastu attiecīgā uzņēmuma darbības specifiku un orientētos tā funkcijās.

 

Iezīmējas tendence, ka mikro uzņēmumu personāla vadītāji kopumā labāk orientējas uzņēmuma darbībā nekā lielo uzņēmumu personāla vadītāji, kas, iespējams, sasaucas ar personāla vadītāju lomas aktualizāciju tieši lielajos uzņēmumos.

 

Jāuzsver, ka personāla vadītāju izpratne par uzņēmuma darbības jomu ir vitāli svarīga uzņēmuma stratēģijas nospraušanā un biznesa mērķu sasniegšanā.

 

 

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija TNS 2013. gada martā uzņēmumu vadītāju, īpašnieku vidū veica aptauju par dažādiem personālvadības jautājumiem. Šo pētījumu TNS veic regulāri kopš 2009. gada, nodrošinot datu salīdzināšanas iespējas dinamikā. Iepriekš pētījums tika veikts 2009. un 2011. gadā. Uzņēmumu vadītāju aptauja tika veikta telefoninterviju veidā. Kopumā 2013.gadā tika aptaujāti 500 uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji (izlase ir reprezentatīva Latvijas uzņēmumu ģenerālajam kopumam).

 

Signe Kaņējeva

TNS lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības