Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
Klientu noturība
Neiromārketings
Reklāmu efektivitāte
Būvniecības attīstība
Reklāmu mērījumi


Mediju pētījumi
Reklāmu reģistrs
Viedtālruņu lietošana


Sociālie pētījumi
Sievietes biznesā
Smēķēšanas paradumi


Tehnoloģijas & risinājumi
Noslēpumainā pieredze


Paralēlā darbība
Golden Hammer un Adwards


Arhīvs


www.tns.lv


Sieviešu īpatsvars un nozīmīgums biznesā

 

19.06.2012. Eiropas Savienības pamattiesību hartas 23. pants par vīriešu un sieviešu līdztiesību nosaka, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība ir jānodrošina visās jomās, tostarp nodarbinātības, darba un atalgojuma jomā. Kāda ir situācija vīriešu un sieviešu līdztiesības jautājumos Latvijā?

 

Vispirms skaitļi un fakti!

 

Sieviešu īpatsvars darba tirgū

Analizējot Centrālās Statistikas pārvaldes (CSP) datus par 2011.gadu (nodarbinātie iedzīvotāji sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem un pēc dzimuma) redzam, ka Latvijā ir jomas, kurās sievietes ir pārstāvētas ievērojami biežāk nekā vīrieši. Trīs jomas ar visizteiktāko sieviešu un vīriešu disproporciju ir tirdzniecības, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi, izglītība, kā arī veselība un sociālā aprūpe.

 

Sieviešu īpatsvars biznesā

Lursoft dati liecina, ka aptuveni 1/3 (35%) amatpersonu un 1/3 uzņēmumu dibinātāju (36,6%) Latvijā ir sievietes. Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā sieviešu īpatsvars amatpersonu vidū ir sarucis par 5,8%, savukārt par 2,46% palielinājies to sieviešu skaits, kuras dibinājušas pašas savu uzņēmumu. Interesanti, ka Latvijas lielākajās pilsētās vienlīdz bieži vadošos amatus uzņēmumos ieņem gan sievietes, gan vīrieši, tomēr Rīgā sievietes uzņēmējdarbībā iesaistās retāk nekā pārējās pilsētās.

 

Analizējot pēc darbības veida, 2010. un 2011. gadā vīrieši salīdzinoši biežāk ir dibinājuši uzņēmumus būvniecības un auto jomā, savukārt sievietes – ēdināšanas un grāmatvedības jomā.

 

Sieviešu izglītība

Kopumā sievietes salīdzinoši biežāk iegūst augstāku izglītību nekā vīrieši. 2011. gada 4. ceturksni nodarbināto sieviešu vidū augstākā izglītība bija 43% sieviešu, kamēr nodarbināto vīriešu vidū augstākā izglītība bija 23%.

 

Arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība nodarbināto sieviešu vidū – 32%, nodarbināto vīriešu vidū – 41%.

 

Sieviešu atalgojums

Kaut arī kopumā sievietes salīdzinoši biežāk iegūst augstāku izglītību nekā vīrieši, tomēr CSP dati sniedz informāciju, ka nevienā no jomām (saimniecisko darbību veidiem) sieviešu atalgojums vidēji nav lielāks par vīriešu atalgojums. Atalgojums ir vai nu aptuveni vienāds (piemēram, valsts pārvalde un aizsardzība, būvniecība), vai nu mazāks.

 

Piemēram, finanšu un apdrošināšanas darbību sfērā sieviešu atalgojums veido 60% no vīriešu atalgojuma (attiecīgi 800 Ls sievietēm un 1277 Ls vīriešiem).

 

Pēc Eurostat datiem Latvijā starpība starp vietējo bruto samaksu stundā vīrietim un sievietei (procentos pret vīriešu bruto izpeļņu uzņēmumos, kuros strādā 10 un vairāk darbinieku) ir 14,9%.

 

Ko par sievietes lomu biznesā stāsta pētījumi?

 

Uzņēmumu ieguvumi, ja vadošus amatus ieņem sievietes

Pētījumu kompānija TNS šā gada aprīlī veica pētījumu, lai noskaidrotu, ko par sievietes lomu biznesā domā uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, kā arī – nodarbinātie Latvijā.

 

Trīs biežāk minētie faktori, kurus uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāji uzskata par galvenajiem uzņēmuma ieguvumiem, ja vadošu amatu ieņemtu sieviete, ir - lielāka kārtība, atbildība un disciplīna, sakārtota dokumentācija (13%), labs mikroklimats kolektīvā, diplomātiskums saskarē ar padotajiem (12%), rūpes par uzņēmuma darbiniekiem un viņu labklājību (sociālās garantijas, darba drošības normu ievērošana) (9%). Tomēr ceturtā daļa (24%) uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju pauduši viedokli, ka nav nozīmes, kāda dzimuma pārstāvis vada uzņēmumu - viss atkarīgs no izglītības, zināšanām, līdera spējām, personiskajām īpašībām.

 

 

Problēmas, sarežģījumi, ja vadošus amatus ieņem sievietes

Aptuveni katrs sestais (17%) uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītājs uzskata, ka uzņēmums, kurā vadošu amatu ieņem sieviete, var saskarties ar tādām pat problēmām vai sarežģījumiem, kā vīrieša vadīts uzņēmums. Savukārt 12% ir pārliecināti, ka uzņēmums, kurā vadošu amatu ieņem sieviete, nesaskartos ar problēmām, ja tas tiktu profesionāli vadīts.

 

Trīs biežāk minētās problēmas vaI sarežģījumi, ar kuriem, pēc uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju domām, varētu saskarties uzņēmums, kurā vadošu amatu ieņemtu sieviete, ir - lēmumu pieņemšana emociju iespaidā, nepārdomāti, loģikas trūkums (13%), citu uzņēmumu vadītāji - vīrieši neuztver nopietni, distancējas, nevēlas sadarboties (9%), kā arī nenopietna attieksme pret vadītāju - sievieti, disciplīnas trūkums, pārāk liela demokrātija, stingras vadības trūkums (7%).

 

Veiksmīgas biznesa sievietes raksturojums

Veiksmīgas biznesa sievietes raksturojums pilnībā sakrīt kā uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju, tā nodarbināto Latvijas iedzīvotāju vidū.

 

Salīdzinoši biežāk minētā veiksmīgas biznesa sievietes rakstura īpašība (kā uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju, tā nodarbināto Latvijas iedzīvotāju vidū) – mērķtiecīgums (60%). Aptuveni puse (53%) uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju uzskata, ka veiksmīgai biznesa sievietei ir jābūt precīzai, organizētai, kā arī - komunikablai (42%), enerģiskai (41%), inteliģentai (32%), drosmīgai (27%), pašpārliecinātai (24%), harismātiskai (22%), godīgai (20%) un nosvērtai (20%).

 

Sieviešu un vīriešu vienlīdzība

Kopumā uzskati par sieviešu vienlīdzību vadošos amatos sakrīt kā uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju, tā nodarbināto Latvijas iedzīvotāju vidū.

 

Absolūtais vairākums (87%) uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju uzskata, ka sieviešu kvalifikācija ir tikpat piemērota vadošiem amatiem kā vīriešu kvalifikācija, bet pretējās domās ir 9%. Savukārt nodarbināto Latvijas iedzīvotāju vidū šim izteikumam (sieviešu kvalifikācija ir tikpat piemērota vadošiem amatiem kā vīriešu kvalifikācija) piekrīt 66%, bet nepiekrīt 23%.

 

Novērojamas atšķirības uzņēmuma augstākā līmeņa vadītāju un nodarbināto Latvijas iedzīvotāju atbilžu sadalījumā - augstākā un vidējā līmeņa vadītāju vidū puse (50%) pilnībā piekrīt, ka sieviešu kvalifikācija ir tikpat piemērota vadošiem amatiem kā vīriešu kvalifikācija, kamēr nodarbināto vidū šim izteikumam pilnībā piekrīt vien 36%.

 

Ceļš uz panākumiem biznesā

Vairā nekā 3/5 (66%) augstākā un vidējā līmeņa vadītāju uzskata, ka vīriešiem gūt panākumus biznesā ir salīdzinoši vieglāk nekā sievietēm. Līdzīgi uzskata arī nodarbinātie Latvijā (57%).
Nodarbinātie salīdzinoši biežāk nekā augstākā un vidējā līmeņa darbinieki pauž viedokli, ka sievietēm gūt panākumus biznesā ir vieglāk nekā vīriešiem (attiecīgi 12% un 18%).

 

Ieguvumi, strādājot vadošā amatā

Uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītājās – sievietes – salīdzinoši biežāk kā ieguvumus / priekšrocības, strādājot vadošā amatā, ir minējušas šādus faktorus - nepārtraukta izglītošanās, iespēja iegūt jaunas zināšanas (9%), pašapliecināšanās, pašapziņas paaugstināšanās, atpazīstamība (8%), cieņa, respekts no kolēģiem, partneriem, konkurentiem (8%), iespēja pašai pieņemt lēmumus, noteikt virzību un attīstību, veidot darba vidi (8%), kā arī labāks atalgojums, finansiālā neatkarība (7%).

 

Secinājumi

Analizējot uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāju viedokli par sievietes lomu biznesā un salīdzinot to ar nodarbināto Latvijas iedzīvotāju viedokli, jāsecina, ka bieži vien tieši nodarbinātie ir tie, kuri ir ar diskriminējošāku attieksmi pret sievietēm biznesā. Nodarbināto viedoklī biežāk novērojami aizspriedumi, viņi biežāk pauž pārliecību par „stikla griestu”* esamību.

 

*Stikla griesti – attieksmēs vai organizācijas uzbūvē balstīti aizspriedumi, kas rada mākslīgas barjeras, liedzot kvalificētiem profesionāļiem turpināt virzību augšup karjerā uz vadības pozīcijām savas organizācijas ietvaros.

 

Revita Logina

Klientu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e revita.logina@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības