Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
IT korporatīvā reputācija
Zīmola autentiskums
Pārtikas patēriņš


Personāla pētījumi
Darba devēji


Mediju pētījumi
Reklāmas tirgus Baltijā
Reklāmas tirgus Latvijā
Datu integrēšana
Radio Online Diary


Sociālie pētījumi
Ārkārtas gadījumi
Sabiedrības novecošanās


Tehnoloģijas & risinājumi
Telefonintervijas


Arhīvs


www.tns.lv


Telefoninterviju datu ieguves standarti

 

16.04.2012. Iepriekšējos elektroniskā vēstneša Tavs Neredzamais Sabiedrotais numuros iepazīstināju ar to, kādus kvalitātes standartus TNS ievēro, veicot aptaujas internetā (CAWI) un iedzīvotāju dzīvesvietās (CAPI). Šoreiz par telefoninterviju (CATI – computer assisted telephone interviews) svarīgākajiem kvalitātes kritērijiem.

 

Telefonintervijas ir labākā metode īsām, līdz 15 min. garām aptaujām, jo bez tieša kontakta respondenti ātrāk zaudē koncentrēšanās spēju un interesi atbildēt uz jautājumiem. Telefonintervijas nebūs piemērotas gadījumos, ja respondentam paredzēts rādīt vizuālus materiālus (logo, reklāmu maketus utml).

 

Tāpat kā citās pētījumu metodēs, kurās datu savākšanas procesā iesaistīti intervētāji, datu kvalitāte ir atkarīga no intervētāju kompetences un prasmes vadīt sarunu.

 

Intervētāju apmācība

 

Lai arī veikt telefonintervijas ir nesalīdzināmi vieglāk nekā tiešās intervijas, arī telefonintervētājiem pirms darba uzsākšanas jāiegūst vispusīgas zināšanas. Divu dienu apmācībā jaunie intervētāji iepazīstas ar pētījumu nozari un tās mērķiem, intervētāju ētikas kodeksu, kas balstīts uz ESOMAR standartiem, intervēšanas un komunikācijas nosacījumiem, respondenta atlases nosacījumiem un daudz ko citu.

 

Pirms katra pētījuma projekta vadītājs izstāsta intervētājiem būtisko attiecībā uz konkrēto projektu - kam jāpievērš lielāka uzmanība, ko atbildēt uz iespējamiem respondentu jautājumiem.

 

Reizi gadā rīkojam intervētāju kvalifikācijas celšanas kursus, bet, protams, vislielākā vērtība intervētājiem ir pētījumu koordinatoru ikdienas atbalsts un palīdzība jebkura jautājuma gadījumā.

 

Interviju un datu kontroles

 

10 % no visām projekta intervijām tiek noklausītas, izvērtētas un intervētājiem sniegta atgriezeniskā saite par viņu intervēšanas sniegumu.

 

Tas, kam mēs sekojam līdzi, ir kā intervētājs atlasa respondentu aptaujai, vai pareizi nolasa jautājumus, vai tincina un iegūst saturiskas atbildes un pēc iespējas mazāk „grūti pateikt”, vai spontānajos jautājumos ļauj respondentam atbildēt bez priekšā teikšanas, sarunas vadīšanas prasmēm, komunikācijas kvalitātei u.c. Mēs izlases veidā salīdzinām respondenta teikto ar datu failā atzīmēto informāciju, lai būtu pilnībā pārliecināti par iegūto datu kvalitāti.

 

Lai arī lielu uzmanību pievēršam interviju kvalitātei, būtisks ir arī intervētāju efektivitātes rādītājs jeb stundā sazvanīto interviju skaits, kam pastāvīgi sekojam līdzi, jo šis rādītājs tieši ietekmē pētījuma izmaksas.
Intervijās iegūto datu kvalitāte ir atkarīga ne tikai no intervētāju darba un respondentu atsaucības, bet arī no pētījuma izlases atbilstības ģenerālajai kopai, kontaktu datu bāzes, intervijas garuma un jautājumu formulējumiem.

 

Nobeigumā vēlos pateikties visiem, kuri snieguši atbildes uz mūsu aptauju jautājumiem un novēlu Jums arī turpmāk būt atsaucīgiem, kad intervētājs piezvana vai ierodas pie Jums mājās! Atcerieties, ka intervētāja mērķis nav Jūs traucēt. Viņš vienkārši dara savu darbu.

 

Santa Tolka

Ražošanas un attīstības direktore
t 67096300
e santa.tolka@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības