Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Mediju pētījumi 2011.gadā
   Reklāmu reģistrs
   Interneta lietošana
   Interesējošās tēmas presē


Personāla pētījumi
   Darba devēju tēls


Sociālie pētījumi
   Ziemassvētku svinēšana
   Ziemassvētku mielasts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Tiešās intervijas
   Kiberpētījumi


Paralēlā darbība
   Virtuālā ekskursija


Arhīvs


www.tns.lv


Tiešo interviju datu ieguves kvalitātes standarti

 

20.12.2011. Iepriekšējā Tavs Neredzamais Sabiedrotais numurā rakstīju par interneta vidē veikto aptauju datu savākšanas kvalitāti. Šoreiz par galvenajām TNS Latvia tiešo interviju (Face to Face) datu savākšanas kvalitāti ietekmējošām un garantējošām niansēm.

 

TNS Latvia darbojas saskaņā ar ESOMAR (www.esomar.org) un starptautiskiem TNS datu savākšanas standartiem, kas ir saistoši visām TNS tīkla kompānijām.

 

Ir dažādi faktori, kas ietekmē datu kvalitāti – korektas pētījuma izlases izveide, intervijas ilgums, intervētāju zināšanas un prasmes, zināmā mērā - datu savākšanas metode un citi.

 

Jau kopš 2004.gada tiešās intervijas TNS Latvia veic ar datoru palīdzību un tikai retos gadījumos tiek izmantotas papīra anketas.

 

Datorinterviju priekšrocības datu kvalitātes kontekstā

 

 Anketu iespējams sagatavot tā, lai respondentam tiktu uzdoti tieši viņam domātie jautājumi. Papīra anketās ir lielāka iespēja nepamanīt filtrus un kāds jautājumu bloks var tikt uzdots par daudz vai netikt uzdots vispār.

 

 Intervētāja klātbūtne intervijas laikā garantēta visā intervijas laikā. Esam dzirdējuši par citu pētījumu firmu intervētājiem, kuri papīra anketu atstāj  respondentam un atgriežas pēc tās pēc kāda laika, kad respondents anketu aizpildījis. Lēti, laikietilpīgi, bet zūd jēga spontānajiem jautājumiem.

 

 Ar datorinterviju iespējams kontrolēt intervijas laiku, kādu respondents un intervētājs veltījuši anketas aizpildīšanai. Intervijas, kas ir ievērojami īsākas par vidējo intervijas garumu, tiek kontrolētas un izdzēstas no pētījuma datiem.

 

 Dati uzreiz tiek ievadīti elektroniski, tas nozīmē, ka izpaliek anketu sūtīšana uz/no reģioniem un datu ievade.

 

Kā TNS Latvia nodrošina datu kvalitāti?

 

Būtiskākais faktors, kas ietekmē pētījumā iegūto datu kvalitāti, ir intervētāja zināšanas, prasmes un atbildības sajūta.

 

Intervētāju apmācība

 

Intervētāja uzdevums ir uzrunāt un iesaistīt pētījumā pēc dotas instrukcijas nejauši atlasītus Latvijas iedzīvotājus. Lai intervētājs izvēlētos pareizo mājsaimniecību un respondentu, lai spētu viņu motivēt un pamatot nepieciešamību piedalīties pētījumā un interviju veiktu atbilstoši prasībām, intervētājam ir jāpārzina ļoti plašs informācijas klāsts.

 

Tādēļ pirms uzsākt veikt tiešās intervijas, katrs jaunais TNS Latvia intervētājs iziet 3 dienu apmācību kursu. Dažas no tēmām, kas tiek apgūtas apmācībās:

 

 Informācija par pētījumu nozari, pētījuma mērķiem un metodēm;

 TNS ētikas kodekss;

 Maršruta metode (sistēma, pa kādu ceļu un soli intervētājs drīkst pārvietoties, izvēloties mājsaimniecību, kurā veikt interviju);

 Respondenta atlases princips ( svarīgi, lai tiktu nointervēts nevis tas mājsaimniecības loceklis, kurš to ļoti vēlas, bet tas, kuram tas pienākas atbilstoši respondentu atlases kritērijiem ) – Jaunākā vīrieša princips, Dzimšanas dienas princips, kvotu izlase;

 Komunikācijas un intervēšanas tehnikas;

 Dator- un papīra intervijas aizpildīšanas nosacījumi;

 Praktiskie darbi, rezultātu pārrunāšana.

 

Pirms atsevišķa pētījuma uzsākšanas pētījumā iesaistītie intervētāji piedalās apmācībās, kas paredzētas šim konkrētajam pētījumam. Apmācību laikā pētījuma vadītājs un/vai klients informē par pētījuma mērķi, nosacījumiem, termiņiem. Tiek izskatīta pētījuma anketa un rastas atbildes uz jautājumiem, ar kuriem intervētāji varētu sastapties, veicot intervijas.

 

Reizi gadā TNS Latvia rīko intervētāju kvalifikācijas celšanas kursus, kuri ir obligāti visiem intervētājiem. Kursos tiek prezentēta un pārrunāta aktuālākā informācija, kas ir būtiska interviju veikšanai.

 

Interviju kontrole

 

Pētījuma laikā intervētājiem garantējam nepārtrauktu telefonisku atbalstu. Gadījumos, ja intervētājs saskaras ar nepieredzētu situāciju, nav pārliecināts par maršruta pareizību, rodas jautājumi saistībā ar datoru un jebkādu citu jautājumu gadījumā pētījumu koordinatori sniedz atbalstu intervētājiem, lai nodrošinātu korektu datu savākšanu. Pētījumu koordinatori visā pētījumu laikā seko līdzi darba izpildes termiņiem un nointervēto respondentu atbilstībai pētījuma nosacījumiem (kvotām).

 

Pēc katra pētījuma lauka darba pabeigšanas tiek veikta 10-15 % interviju kontrole, zvanot respondentiem un pārbaudot:

 

 vai un kā intervētājs ir veicis interviju;

 intervijas laiks, tēma, veikšanas vieta;

 vai izvēlēts pareizais respondents;

 uzdoti atslēgas jautājumi no pētījuma anketas.

 

Gadījumos, kad konstatētas intervētāja darba nepilnības vai respondenta teiktais neatbilst datiem, tiek veiktas pārrunas ar intervētāju un atkarībā no gala slēdziena – intervijas tiek izņemtas no gala datiem un/vai intervētājam netiek samaksāts par veiktajām intervijām un/vai sadarbība ar intervētāju tiek pārtraukta.

 

Vēlos uzsvērt, ka TNS Latvia intervētāji, kuri veic tiešās intervijas iedzīvotāju dzīvesvietās, ir īpaši cilvēki. Ir vajadzīga drosme klauvēt pie svešām durvīm, nezinot, kas aiz tām sagaida, un spējas pārliecināt pareizo respondentu piedalīties aptaujā. Turklāt ievērot neskaitāmos pētījumu veikšanas nosacījumus, likumus un prasības, kas jāņem vērā, veicot aptauju. Mūsu praksē no katriem 100 kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumu uz CAPI (Computer Assisted Personal Interviews) intervētāja vietu, tikai viens ir gatavs ievērot sarežģītos darba veikšanas nosacījumus, iztur pārbaudes darbus, paraksta līgumu un uzsāk interviju veikšanu.

 

Nākamajā vēstnesī pastāstīšu par telefoninterviju kvalitāti ietekmējošiem faktoriem un kvalitātes standartiem.

 

Lai Jums gaišs Ziemassvētku laiks un panākumiem bagāts Jaunais gads!

 

Santa Tolka

TNS Latvia ražošanas un attīstības direktore
t 67096300
e santa.tolka@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības