Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Klientu attiecību vadība
   Attīstība ārpus Latvijas


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība
   Personālvadības funkcijas
   Darba devēju tēls


Mediju pētījumi
   Preses lasītāji
   Digitālā dzīve
   Reklāma internetā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Tirgus prognozēšana


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Darbinieku nozīme uzņēmuma mērķu sasniegšanā

 

18.04.2011. Ja uzņēmumā strādā nozares labākie speciālisti, un tie ir iedvesmoti, lojāli, motivēti, viņu darba rezultāts pārsniedz darba devēja gaidas un atstāj pozitīvus efektus gan uz uzņēmuma izdevumu, gan uz ienākumu pozīcju. Šajā rakstā iepazīsimies ar dažiem piemēriem ( case studies), kas pamato darbinieku lomu uzņēmumā.

 

Kāda ir darbinieku nozīme uzņēmuma mērķu sasniegšanā?

 

Pierādīta ir darbinieku piesaistības ietekme uz produktu/pakalpojumu kvalitātes rādītājiem.

 

 

Līdz ar produktu/pakalpojumu kvalitāti, augsta darbinieku piesaistība atstāj pozitīvu efektu uz pircēju/klientu apmierinātību un citiem ar klientu attiecību vadību saistītiem aspektiem.

 

 

Interesanti, ka tiek novērota arī darbinieku piesaistības korelācija ar slimības gadījumu skaitu. Jo lojālāks, iesaistītāks, motivētāks darbinieks, jo mazāk slimo, kā arī ātrāk atgūst darba spējas un pēc slimošanas ir spējīgs atgriezties darbā.

 

 

Kopumā tiek novērtēts arī darbinieku piesaistības efekts uz kopējiem uzņēmuma rādītājiem – uzņēmuma ienesīgumu (peļņu).

 

 

Kā panākt, lai darbinieki virza uzņēmumu mērķu sasniegšanai?

 

Aplūkojot pilnu darbinieka „dzīves ciklu” uzņēmumā, kas sākas ar darba attiecību uzsākšanu un noslēdzas -  ar darba attiecību pārtraukšanu, personāla vadībai var izdalīt 3 pamata funkcijas, kas ir:
1. Darbinieku atlase un rekrutācija – attiecību ar darbiniekiem uzsākšanas fāze;
2. Esošo darbinieku piesaistības veicināšana un uzturēšana – attiecību ar darbiniekiem uzturēšanas/stiprināšanas fāze;
3. Darba attiecību pārtraukšana – attiecību ar darbiniekiem pārtraukšanas fāze

 

Katrā no tām noteikti savi personāla vadības mērķi un uzdevumi.

 

1. Darbinieku atlase un rekrutācija

 

Darbinieku atlases/rekrutācijas pamata mērķis ir atlasīt un piesaistīt nozares labākos speciālistus. Mērķa sasniegšanai, kā arī darbinieku atlases/rekrutācijas procesa optimizācijas (efektīvas uzņēmumu resursu izmantošanas) nolūkos, personāla vadības uzdevums ir īstenot potenciālajiem darbiniekiem pievilcīgas, mērķtiecīgas aktivitātes un komunikāciju, kļūstot par pievilcīgu darba devēju.

 

Kā kļūt par pievilcīgu darba devēju? Kādas aktivitātes īstenot un kur, kā un ko komunicēt saviem potenciālajiem darbiniekiem? Šīs, kā arī citas ar darba devēja tēlu saistītu jautājumu atbildes sniedz darba devēja tēla pētījums – uzņēmuma potenciālo darbinieku viedokļu izpēte un analīze.

 

2. Esošo darbinieku piesaistības veicināšana un uzturēšana

 

Personāla vadības pamata mērķis ir veidot, uzturēt un stiprināt attiecības ar darbiniekiem. Efektīvas darbinieku attiecību vadības pamatā ir mērķtiecīgas, darbinieku piesaistību stiprinošas un veicinošas aktivitātes un komunikācija, kļūstot par darba devēju, kura labā darbinieki „gatavi ziedoties”.

 

Kādas aktivitātes īstenot un ko un kā komunicēt ar saviem darbiniekiem, lai stiprinātu, veicinātu un uzturētu darbinieku piesaistību? Šīs, kā arī citas atbildes sniedz darbinieku piesaistības pētījums – uzņēmuma darbinieku viedokļu izpēte un analīze, kuras rezultātā ne tikai tiek fiksēts darbinieku piesaistības līmenis uzņēmumā, bet arī prioritizētas aktivitātes attiecību stiprināšanai ar saviem darbiniekiem.

 

3. Darba attiecību pārtraukšana

 

Darba attiecību pārtraukšanas posmā personāla vadības pamata mērķis ir „pozitīva” attiecību noslēgšana, kā arī uz darba attiecību pārtraukšanas gadījumu analīzi balstīta risku vadība, ar mērķi mazināt pārtraukto attiecību gadījumu skaitu, kā arī noturēt labākos nozares speciālistus uzņēmumā. Efektīvas risku vadības pamatā ir pārtraukto darba attiecību faktoru analīze, kā arī aktivitātes, kas vērstas uz risku un faktoru novēršanu uzņēmumā.

 

Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc darbinieki pārtrauc darba attiecības? Kādi faktori jānovērš uzņēmumā? Kādi faktori ir noteicoši cita darba devēja izvēlei un/ vai darba devēja maiņai? Uz šiem, kā arī citiem ar darba attiecību pārtraukšanu saistītiem jautājumiem, efektīvai risku vadībai, atbildes sniedz Exit interviju pētījums – darbinieku, kuri pārtrauc darba attiecības, viedokļu izpēte un analīze.

 

Augstus rezultātus nodrošina darbinieku attiecību pārvaldība visos tā posmos. Efektīvu personāla vadības mērķu sasniegšanu katrā no tiem nodrošina lēmumi, kas balstīti uz pamatotu un ticamu informāciju.

 

Maijā aicināsim Jūs uz semināru PERSONĀLA VADĪTĀJIEM, kurā iepazīstināsim ar jaunākajiem personāla pētījumu rezultātiem un atbildēsim uz Jūs interesējošiem jautājumiem.
Sekojiet līdzi TNS Latvia interneta lapā publicētajai informācijai!

 

Māra Mileiko

TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e mara.mileiko@tns.lv

 

Papildus informācija par personāla pētījumiem!

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības