Īsumā par visu


Mārketinga pētījumi
   Klientu attiecību vadība
   Attīstība ārpus Latvijas


Personāla pētījumi
   Darbinieku piesaistība
   Personālvadības funkcijas
   Darba devēju tēls


Mediju pētījumi
   Preses lasītāji
   Digitālā dzīve
   Reklāma internetā


Tehnoloģijas & risinājumi
   Kvalitatīvās pētījumu metodes
   Tirgus prognozēšana


Paralēlā darbība
   Paralēlā darbība


Arhīvs


www.tns.lv


Nozīmīgākās personālvadības funkcijas pašreizējos darba tirgus apstākļos

 

18.04.2011. Vērojama tendence, ka situācija darba tirgū kopumā sāk uzlaboties. Šai kontekstā ir interesanti apskatīties, kādas ir visbiežāk veiktās personālvadības funkcijas Latvijas uzņēmumos un kādas tiek atzītas par visbūtiskākajām funkcijām uzņēmumu vadītāju vidū.

 

Uzņēmumos biežāk veiktās personālvadības funkcijas

 

TNS Latvia martā veiktais pētījums uzņēmumu vadītāju vidū liecina, ka visbiežāk uzņēmumos tiek veiktas funkcijas, kas saistītas ar rūpēm par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā (90 %), kā arī ar sekmīgas informācijas apmaiņas nodrošināšanu starp vadītāju un darbiniekiem (88 %) un ar atalgojumu saistītu jautājumu risināšanu (88 %). Nākamās biežāk minētās personāla vadības funkcijas ir personāla administrēšana, lietvedība (81 %) un darbinieku motivēšana, lojalitātes veicināšana, pozitīvas attieksmes pret darbu veicināšana (79 %).

 

Lai gan kopumā darbinieku atlase, rekrutācija ir aktuāla pusē uzņēmumu (51 %), tomēr  uzņēmumos darbinieku piesaiste tiek veikta salīdzinoši retāk kā citas funkcijas. Biežāk nekā caurmērā darbinieku atlase, rekrutācija tiek veikta uzņēmumos, kas dibināti pirms neatkarības atjaunošanas (pirms 1990. gada), uzņēmumos ar ārvalstu īpašumtiesībām vai līdzīgām iekšzemes un ārzemju īpašumtiesībām, uzņēmumos ar lielāku darbinieku skaitu (visbiežāk lielos uzņēmumos ar vairāk nekā 250 darbiniekiem), kā arī uzņēmumos ar lielāku gada apgrozījumu (visbiežāk uzņēmumos ar apgrozījumu virs 2 milj. latu).

 

Salīdzinot ar laika periodu pirms gada, bezdarba rādītājs šī gada martā Latvijā ir samazinājies (2010.gadā: 17,3 % un 2011.gadā: 14,4 %) saskaņā ar NVA datiem. Lai gan vērojama situācijas stabilizēšanās darba tirgū, tomēr tā vēl nav nostabilizējusies tik tālu, lai uzņēmumi būtiski plānotu jaunu darbinieku piesaistīšanu. Starp pieprasītākajiem profesiju pārstāvjiem ir programmētāji, IT speciālisti, grāmatveži un finanšu speciālisti, pārdošanas personāls un administratīvie darbinieki.

 

Būtiskākās personālvadības funkcijas

 

Raksturīgi, ka par visbūtiskākajām personālvadības funkcijām pašreizējos tirgus apstākļos uzņēmumu vadītāji ir atzinuši darbinieku motivēšanu un lojalitātes veicināšanu (40 %), rūpes par darba aizsardzību, darba vidi uzņēmumā (34 %), kā arī drošības, stabilitātes radīšanu darbiniekos (30 %) un personāla novērtēšanu, attīstību un apmācībām (29 %).

 

Interesanti, ka personāla novērtēšanas, attīstības un apmācību nozīmi biežāk nekā vidēji ir akcentējuši vidējo un lielo uzņēmumu vadītāji (vairāk nekā 50 darbinieki), kamēr darbinieku motivēšanas un lojalitātes veicināšanas nozīmi veselības, sociālās aprūpes un izglītības sektorā darbojošos uzņēmumu vadītāji.

 

Salīdzinoši vismazākā vērība pašlaik uzņēmumos tiek pievērsta atbalsta sniegšanai darbiniekiem personīgo problēmu risināšanā, kā arī konfliktsituāciju risināšanā. Tās par būtiskām funkcijām pašreizējos apstākļos ir nosaukuši aptuveni 1/10 aptaujāto uzņēmuma vadītāju.

 

 

Maijā aicināsim Jūs uz semināru PERSONĀLA VADĪTĀJIEM, kurā iepazīstināsim ar jaunākajiem personāla pētījumu rezultātiem un atbildēsim uz Jūs interesējošiem jautājumiem.
Sekojiet līdzi TNS Latvia interneta lapā publicētajai informācijai!

 

Par pētījumu - darba devēju aptauja par dažādiem ar personālvadību saistītiem jautājumiem

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia 2011. gada martā uzņēmumu vadītāju, īpašnieku vidū veica aptauju par dažādiem ar personāla vadību saistītiem jautājumiem. Uzņēmumu vadītāju aptauja tika veikta telefoninterviju veidā. Kopumā tika aptaujāti 1000 uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji.

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2022 TNS Latvia | Autortiesības