Īsumā par visu


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Interneta lietotāji
   Preses patēriņš
   Jaunās tehnoloģijas


Mārketinga pētījumi
   Personālvadības tendences
   Korporatīvā reputācija
   Mīlētāko zīmolu potenciāls
   Klientu apkalpošana
   Ārpakalpojumu perspektīvas


Sociālie pētījumi
   Zināšanas par antibiotikām
   Interese par politiku


Tehnoloģijas & risinājumi
   Biznesa omnibuss
   Insightment™


Arhīvs


www.tns.lv


Ieskats jaunākajās personālvadības tendencēs un aktualitātēs

 

07.09.2010. Pēdējās tendences iezīmē jaunu personālvadības attīstības pakāpi, akcentu maiņu uzņēmumu vadītāju un personāla vadītāju sadarbībā.

 

Ja pēdējā gada laikā personāla vadītājiem un speciālistiem uzņēmumos vairāk bija jāpilda pārmaiņu administratoru loma, palīdzot uzņēmuma vadītājiem pieņemt pareizos lēmumus attiecībā uz darbinieku skaita, atalgojuma un uzņēmuma struktūras izmaiņām, tad pašlaik vadības līmenī par šiem jautājumiem vairs tik daudz runāts netiek. Tagad uzņēmumu vadītāji personāla vadītājos un speciālistos vairāk vēlas redzēt ekspertus un konsultantus darbinieku motivēšanas un attīstības jautājumos. Galvenās personālvadības funkcijas vairāk saistās ar strādājošo motivēšanu, darba snieguma izvērtēšanu un sekojoši finansiālo rezultātu uzlabošanu uzņēmumā.

 

Personāla vadītāju un speciālistu lomas palielināšanos uzņēmumos apstiprina arī TNS Latvia veiktais pētījums uzņēmuma vadītāju un īpašnieku vidū.

 

Personāla vadītāju un speciālistu loma kļūst būtiskāka

 

Šogad veiktais pētījums liecina, ka nu jau vairāk kā puse (56 %) uzņēmuma vadītāju un īpašnieku uzskata, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos personāla vadītāju un speciālistu loma kļūst būtiskāka. Salīdzinoši pirms gada veiktajā aptaujā, šādu viedokli pauda 46 % uzņēmuma vadītāju un īpašnieku. Tāpat par 11 % punktiem ir samazinājies to aptaujāto skaits, kuri ir minējuši, ka esošajā ekonomiskajā situācijā personāla vadītāju un speciālistu loma ir mazāk būtiska (būtiskākas ir citas aktualitātes).

 

To ka, personāla vadītāju un speciālistu loma paliek nozīmīgāka, biežāk kā vidēji ir atzinuši tieši mazo uzņēmumu (10 – 49 darbinieki) vadītāji, kamēr vidēju vērtējumu caurmērā biežāk ir snieguši rūpniecības nozarē strādājošie uzņēmēji, kā arī vadītāji, kuru uzņēmumos gada apgrozījums pārsniedz  2 mlj. latus.

 

 

Darba ņēmēju un uzņēmumu vadītāju viedoklis attiecībā uz rūpēm par strādājošo drošības un stabilitātes sajūtu uzņēmumā atšķiras

 

Interesanti, ka, salīdzinot ar pirms gada veikto pētījumu, darba ņēmēju viedoklis attiecībā uz vadības rūpēm par viņu drošības un stabilitātes sajūtu uzņēmumā nav būtiski mainījies. Abās aptaujās nedaudz vairāk kā 40 % darba ņēmēju ir atzinuši, ka uzņēmuma vadība kopumā rūpējas, lai viņi justos droši un stabili uzņēmumā, kurā strādā. Pretēju viedokli abos pētījumos ir pauduši aptuveni ceturtā daļa darba ņēmēju (attiecīgi – 27 % un 23 %).

 

Iezīmējas tendence, ka uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, salīdzinot ar pirms gada veikto pētījumu, nedaudz retāk ir norādījuši, ka viņi kopumā rūpējas par to, lai darbinieki viņu uzņēmumā justos droši un stabili. Iespējams, ka pašlaik lielāka nozīme tiek piešķirta strādājošo darba snieguma izvērtēšanai, nevis stabilitātes sajūtas radīšanai. Šogad uzņēmumu vadītāji un īpašnieki nedaudz biežāk ir snieguši vidēju vērtējumu attiecībā uz savām rūpēm par darbinieku drošības un stabilitātes sajūtu uzņēmumā (20 %).

 

Salīdzinot darba ņēmēju un uzņēmumu vadītāju sniegtās atbildes, arī šogad veiktajā pētījumā atklājas disonanse abu mērķa grupu sniegtajās atbildēs. Lai gan  vairākums uzņēmumu vadītāju (74 %) uzskata, ka pašreizējos ekonomiskajos apstākļos kopumā rūpējas par to, lai darbinieki viņu uzņēmumā justos droši un stabili, tomēr tam piekrīt mazāk kā puse (43 %) aptaujāto darba ņēmēju.

 

Biežāk kā vidēji par darbinieku drošības un stabilitātes sajūtu rūpējas mazo uzņēmumu vadītāji (10 – 49 darbinieki), kā arī vadītāji, kuru uzņēmumos gada apgrozījums ir no 501 tk. līdz 2 mlj. latu. Raksturīgi, ka darba ņēmēju vidū uzņēmumu vadītāju rūpes par strādājošiem salīdzinoši biežāk ir atzinuši aptaujātie ar augstiem ģimenes vidējiem ienākumiem (virs 301 LVL), kā arī Zemgalē dzīvojošie.

 

 

Par pētījumiem

 

Darba devēju un darba ņēmēju aptauja par dažādiem ar personālvadību saistītiem jautājumiem

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia 2010. gada aprīlī – maijā uzņēmumu vadītāju, īpašnieku un darba ņēmēju vidū veica aptauju par dažādiem ar personāla vadību saistītiem jautājumiem. Uzņēmumu vadītāju aptauja tika veikta telefoninterviju veidā. Kopumā tika aptaujāti 1006 uzņēmumu vidējā un augstākā līmeņa vadītāji. Darba ņēmēju aptauja tika veikta tiešsaistes (on-line) režīmā. Kopumā tika aptaujāti 515 darba ņēmēji vecumā no 18 līdz 59 gadiem.

 

Signe Kaņējeva

TNS Latvia lielo klientu direktore
Personāla pētījumu eksperte
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv


© 2023 TNS Latvia | Autortiesības