Īsumā par visu


Pētījumu industrija
   2008.gads pētījumu nozarē
   Vēl efektīvākas iespējas
   Eirobarometra pētījums


Mediju pētījumi
   Reklāmas tirgus
   Eirovīzijas skatīšanās
   Reklāmu investīciju atdeve


Mārketinga pētījumi
   Reklāmu efektivitāte
   Tendences darba tirgū


Sociālie pētījumi
   EP vēlēšanas
   EuroPolis projekts


Tehnoloģijas & risinājumi
   Interneta aptaujas
   Intervētāju darbs
   Noslēpumainais klients


Paralēlā darbība
   Golden Hammer
   TNS komanda sporto


Arhīvs


www.tns.lv


EuroPolis projekts - eksperiments

 

17.06.2009. Informācijas pieejamība, iespēja domāt un komunicēt par aktuāliem jautājumiem ir atslēga, kā Eiropas Savienībā, kas vieno tik daudzveidīgus un atšķirīgus sabiedrības viedokļus, paaugstināt tolerances līmeni un vienprātību. Tieši tāds ir viens no galvenajiem uzstādījumiem šī gada maijā un jūnijā īstenotajā Eiropas zinātniskajā projektā EuroPolis.

 

Projekta EuroPolis ietvaros tika veikts eksperiments, izmantojot informētu viedokļu aptaujas metodi Deliberative Polling – kas sevī ietver viedokļu un attieksmes mērījumus, ar mērķi noskaidrot kā un vai, līdz ar sabalansētas informācijas pieejamību un iespēju diskutēt ar saviem līdzcilvēkiem, mainās respondentu viedoklis un attieksme par konkrētiem jautājumiem.

 

Šoreiz šī metode tika izmantota ar mērķi, lai īsi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, no 29. līdz 31 maijam, ES pilsoņu vidū aktualizētu tādus jautājumus kā imigrācija, klimata izmaiņas un Eiropas Savienība kā valstu veidojums kopumā, kā arī, lai pētītu atsevišķu pasākumu ietekmi uz pilsoņu līdzdalību politiskajos procesos.

 

Projektā tika iesaistītas visas ES dalībvalstis, un līdzīgi kā 2007. gada TNS Latvia koordinētais projekts Latvijā „Rītdienas Eiropa” (Tomorrow’s Europe), arī EuroPolis tiek organizēts ap bāzes pasākumu – diskusijām Briselē, kurās no 4000 Eiropas pilsoņu reprezentatīvas izlases, balstoties uz nejaušības principiem, dalībai atlasīti 350 respondenti, t.sk. 5 dalībnieki no Latvijas. Dalībnieku daudzveidība ir viens no būtiskākajiem metodes pamatprincipiem. Tika pārstāvēta Eiropa ne tikai reģionāli, bet gan EuroPolis debates pulcēja arī dažāda vecuma, dzimuma, izglītības līmeņu, profesiju pārstāvjus. Ikviens no dalībniekiem Briselē ieradās ne tikai ar kādam reģionam raksturīgu domāšanas veidu un attieksmi, bet arī ar savu individuālo pieredzi.

 

Par dalībniekiem – ES pilsoņiem. Pēc 3 dienu aktīvām savstarpējām debatēm, kā arī iespējas tikties un runāt par šiem jautājumiem ar nozaru ekspertiem un politiķiem, Stenfordas Universitātes (Stanford University) profesors un viens no Deliberative Polling metodes izstrādātājiem, Roberts Laskins (Robert Luskin) atzīst: „Dalībnieki ir kļuvuši daudz iecietīgāki un, interesanti, ka tieši cilvēki ar „spēcīgākiem” uzskatiem mainās visvairāk.” Par to liecina arī projekta – eksperimenta starprezultāti: debašu dalībnieku veiktā aptauja pirms un pēc pasākuma:

 

■  Dalībnieku vidū debašu rezultātā lielāku atbalstu guvušas tā sauktās „zaļās idejas” , un pieaudzis to dalībnieku skaits, kas atbalsta aktīvāku iniciatīvas uzņemšanos cīņā pret klimata izmaiņām (ideju atbalstītāju skaits dalībnieku vidū pieaudzis no 49 % pirms līdz 61 % pēc pasākuma);

 

■  Lielāku atbalstu guvušas arī idejas par ogļskābās gāzes emisiju ierobežojumiem (72 % dalībnieku šo ideju atbalstītāju pirms, un 85 % - pēc pasākuma) un enerģijas efektivitātes celšanas nepieciešamību (75 % pirms un 84 % pēc pasākuma).

 

■  Debašu ietvaros aktualitāti nav zaudējuši jautājumi, kas saistīti ar nelegālo imigrāciju – vienu no būtiskākajiem un strīdīgākajiem jautājumiem Eiropā. Tika secināts, cik lielā mērā un kādos jautājumos ES pilsoņi ir gatavi atbalstīt cilvēkus, kas ieceļojuši no ne ES dalībvalstīm, un kādi ierobežojumi būtu nepieciešami, lai tiktu aizstāvētas ES pilsoņu tiesības;

 

■  Interesanti, ka šāda pasākuma rezultātā palielinās izpratne par ES, un pieaug tās atbalstītāju skaits , tā, piemēram, savas valsts dalību ES pirms pasākuma pozitīvi vērtēja 37 %, bet pēc – 52 % debašu dalībnieki.

 

EuroPolis projekts - eksperiments vēl nav noslēdzies, bet jau pētījuma starprezultāti ļauj secināt: sabalansētas, objektīvas informācijas nodrošināšana, iespēju radīšana domāt un komunicēt – tas ir tolerances un vienprātības ceļa bruģēšanas process.

 

Māra Mileiko

TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja
Sabiedrības uzvedības pētījumu eksperte
t 67 096 300
e mara.mileiko@tns.lv


© 2024 TNS Latvia | Autortiesības