TNS Latvia
                  Kronvalda bulvāris 3-2
                   Rīga, LV-1010, Latvija

  t +371 6709 6300
  f +371 6709 6314
  

LV
EN
Sākums
Mediju pētījumi
Mārketinga pētījumi
Sociālie pētījumi
Business Solutions

Par mums
Darbs TNS
Ziņu arhīvs
Terminu vārdnīca
Klientiem
 Terminu vārdnīca

Prese
Televīzija
Radio
Internets
Reklāmu reģistrs (Adex)
Rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas tabula
Pētījumu lauka darbs
ESOMAR sociālekonomiskā klasifikācija

Prese

Vispārīgie auditorijas rādītāji:

Cover - vidējā auditorija - vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram (tūkstošos) – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (tūkstošos).
Cover %  - vidējā auditorija - vidējais lasītāju skaits mērķa grupā vienam preses izdevuma numuram (%) – cik cilvēku vidēji izlasa vai caurskata vienu avīzes / žurnāla numuru (procentos).
Cover max % - kopējā auditorija - pēdējo 6 numuru kopējais lasītāju skaits mērķa grupā (%) – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (procentos).
Cover max - kopējā auditorija - pēdējo 6 numuru kopējais lasītāju skaits mērķa grupā (tūkstošos) – cik cilvēku kopā ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu no avīzes / žurnāla pēdējiem 6 numuriem (tūkstošos).
Cover Base – vidējais lasītāju skaits mērķa grupā "visi" vienam preses izdevuma numuram (tūkstošos).
Composition - cik % no preses izdevuma lasītājiem pieder pie dotās mērķa grupas (auditorijas profils)  – norāda, kā sadalās avīzes / žurnāla vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem.
TGI (Affinity ) – mērķa grupas sasniegšanas efektivitātes indekss, parāda, cik reizes efektīvāk preses izdevums sasniedz auditoriju izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu "visi" (Cover  % izdevumam mērķa grupā/Cover % izdevumam mērķa grupā "visi" *100).

Ja indekss > 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radiostacijai ir efektīva.
Ja indekss < 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radio stacijai ir neefektīva.

wTotal – mērķa grupas lielums (tūkstošos).
wTotal % – mērķa grupas lielums (%).
Sample – respondentu skaits izlasē.

Reklāmas auditorijas sasniedzamības un izmaksu efektivitātes rādītāji:

OTS – summārais kontaktu skaits mērķa grupā, cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespēja redzēt reklāmu preses izdevumā (tiek apzīmēts arī kā Gross Cover).
OTS base  – summārais kontaktu skaits mērķa grupā "visi" , cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespēja redzēt reklāmu preses izdevumā.
Mean OTS – cik reizes vidēji 1 cilvēkam mērķa grupā ir iespēja redzēt reklāmu.
GRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniegto auditoriju mērķa grupā "visi" (OTS base izteikts %).
TRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniegto auditoriju konkrētā mērķa grupā (OTS izteikts % no mērķa grupas).
RP Index – TRP un GRP attiecība (dalījums).
Readers Cvr . % – Cover un Cvr. max attiecība (dalījums).
Frequen. – cik reizes vidēji 1 lasītājam mērķa grupā ir iespēja redzēt reklāmu.
Cover 1+ / Cvr . % 1+ – lietotāja definēts Cover N+ ievietošanas reizēm, piemēram cik daudz lasītāju būs redzējuši reklāmu 3 un vairāk reizes.
CPT/ Cover – izmaksas uz 1000 lasītājiem.
CPT/OTS – izmaksas  uz 1000 kontaktiem ar potenciālajiem lasītājiem.
Cst. Cvr . % – izmaksas, lai sasniegtu 1 % no vidējā lasītāju skaita mērķa grupā.
Cst/TRP – izmaksas par katru sasniegto TRP punktu.
Cvr/ unit (Cover per Currency Unit) – lasītāju skaits, kurš ir sasniegts uz katru iztērēto naudas vienību.

Mediju pārklāšanās rādītāji:

Intersect. – mediju auditoriju pārklāšanās mērķa grupā (tūkstošos).
Intersect. % – mediju auditoriju pārklāšanās mērķa grupā (%).
Intersect. unit  % (1) – mediju auditoriju pārklāšanās % – cik % no apskatāmā preses izdevuma (rindās) auditorijas lasa preses izdevumu (kolonnās).
Intersect. unit  % (2) – mediju auditoriju pārklāšanās % – cik % no apskatāmā preses izdevuma (kolonnās) auditorijas lasa preses izdevumu (rindās).
Net Cover – mediju auditorijas daļas, kas nepārklājas (tūkstošos).

Televīzija

Rtg% (Reitings %) – vidējā auditorija procentos
vidējais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas spota skatītāju skaits izteikts procentos no mērķa grupas noteiktā laika intervālā – cik % iedzīvotāju no mērķa grupas vidēji skatījušies analizējamo kanālu, programmu vai spotu izvēlētajā laika periodā.

Rtg(000) (Reitings ‘000) – vidējā auditorija tūkstošos
vidējais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas spota skatītāju skaits tūkstošos mērķa grupā noteiktā laika intervālā – cik tūkstoši iedzīvotāju mērķa grupā vidēji skatījušies analizējamo kanālu, programmu vai spotu izvēlētajā laika periodā.

Shr% (Share %) – skatīšanās laika daļa procentos
televīzijas kanāla skatītāju skaita un visas televīzijas skatītāju skaita procentuālā attiecība noteiktā laika intervālā.

Rch% (Reach %) – kopējā sasniegtā auditorija procentos
kopējais sasniegtais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas spota skatītāju skaits izteikts procentos no mērķa grupas noteiktā laika intervālā – cik % iedzīvotāju no mērķa grupas redzējuši analizējamo kanālu, programmu vai spotu izvēlētajā laika periodā.

Rch(000) (Reach ‘000) – kopējā sasniegtā auditorija tūkstošos
kopējais sasniegtais televīzijas kanāla, programmas, reklāmas spota skatītāju skaits tūkstošos mērķa grupā noteiktā laika intervālā – cik tūkstoši iedzīvotāju mērķa grupā redzējuši analizējamo kanālu, programmu vai spotu izvēlētajā laika periodā.

AvMins (Average Minutes) – vidējais skatīšanās laiks vidēji dienā minūtēs uz vienu iedzīvotāju
vidējais televīzijas kanāla, programmas skatīšanās laiks minūtēs vidēji dienā noteiktā laika intervālā vienam mērķa grupas pārstāvim – cik minūtes vidēji dienā viens iedzīvotājs mērķa grupā ir skatījies analizējamo kanālu vai programmu izvēlētajā laika periodā.

AvMins(View) (Average Minutes Viewed) – vidējais skatīšanās laiks vidēji dienā minūtēs uz vienu TV skatītāju
vidējais televīzijas kanāla, programmas skatīšanās laiks minūtēs vidēji dienā noteiktā laika intervālā vienam mērķa grupas pārstāvim, kurš skatījies TV noteiktajā intervālā – cik minūtes vidēji dienā viens TV skatītājs mērķa grupā ir skatījies analizējamo kanālu vai programmu izvēlētajā laika periodā.

GRP (Gross Rating Point) – sasniegtā auditorijas masa
reklāmas spota sasniegtā vienas minūtes auditorija mērķa grupā „Visi” (vienāda ar Rtg%) (vienas minūtes spotu Rtg% summa mērķa grupā „Visi” veido kampaņas GRP kopējo masu).

TRP (Target Rating Point) – sasniegtā mērķa grupas auditorijas masa
reklāmas spota sasniegtā vienas minūtes auditorija mērķa grupā (vienāda ar mērķa grupas Rtg%) (vienas minūtes spotu Rtg% summa mērķa grupā veido kampaņas TRP kopējo masu).

TgAfin% (Target Affinity) – mērķa grupas efektivitātes indekss
televīzijas kanāla, programmas, reklāmas spota mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte attiecībā pret citu mērķa grupu (parasti pret mērķa grupu „Visi”) noteiktā laika intervālā – objekta vidējā auditorija mērķa grupā attiecināta pret objekta vidējo auditoriju citā mērķa grupā izvēlētajā laika periodā.

OTS (Opportunity To See) – reižu skaits, frekvence
reklāmas spota vidējais ievērošanas skaits uz vienu sasniegto skatītāju noteiktā laika intervālā – cik reizes vidēji viens sasniegtais skatītājs ir redzējis spotu izvēlētajā laika periodā.

Radio

Vispārīgie auditorijas rādītāji:

AQH % (Average Quarter Hour) - vidējā 15 min. auditorija - vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā, kuri ir klausījušies vismaz 8 minūtes 15 minūšu intervālā noteiktā laika periodā (%).
AQH ( Average Quarter Hour) - vidējā 15 min auditorija - vidējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā, kuri ir klausījušies vismaz 8 minūtes 15 minūšu intervālā noteiktā laika periodā (tūkstošos).

AQH Share (Average Quarter Hour Share) - klausīšanās laika sadalījums: radiostacijas klausīšanās laika un visa radio klausīšanās laika procentuālā attiecība konkrētajā laika intervālā (izteikts  %) .
Reach -kopējā auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā noteiktā laika periodā (tūkstošos).
Reach % - kopējā auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā noteiktā laika periodā (%).
Reach Dly -kopējā dienas auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā noteiktā laika periodā (tūkstošos).
Reach  % Dly -kopējā dienas auditorija - kopējais radiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā noteiktā laika periodā (%).
TSL (Time Spent Listening) - klausīšanās ilgums - radiostacijas klausīšanās ilgums (minūtēs) vienam radiostacijas klausītājam vidēji nedēļā noteiktā laika periodā.
TSL Dly (Time Spent Listening, Daily) - klausīšanās ilgums - radiostacijas klausīšanās ilgums (minūtēs) vienam radiostacijas klausītājam vidēji dienā.
wTotal - mērķa grupas lielums tūkstošos.
wTotal  % - mērķa grupas lielums  %.
Sample – respondentu  skaits izlasē.
Profils -auditorijas profils - sadalījums pēc sociāli demogrāfiskiem parametriem – norāda, kā sadalās radiostacijas auditorija pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem (izteikts procentos vai tūkstošos).

Mērķa grupas sasniegšanas efektivitātes indeksi (Affinity):

Index T/U AQH - indekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju  izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi, vadoties pēc radiostacijas vidējās auditorijas (AQH  % stacijai mērķa grupā/AQH  % radiostacijai total*100).
Index T/U Reach indekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju  izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi vadoties pēc radiostacijas nedēļas auditorijas (Reach  % stacijai mērķa grupā/Reach  % stacijai total*100).
Index T/U Reach Dly - indekss parāda, cik reizes efektīvāk radio stacija sasniedz auditoriju  izvēlētajā mērķa grupā salīdzinot ar mērķa grupu Visi vadoties pēc radiostacijas dienas auditorijas (Reach Dly  % stacijai mērķa grupā/Reach Dly  % stacijai total*100).

Ja indekss > 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radiostacijai  ir efektīva.
Ja indekss < 100, tad izvēlētā mērķa grupa konkrētajai radio stacijai ir neefektīva.

Reklāmas auditorijas sasniedzamības un izmaksu efektivitātes rādītāji:

GI summārais kontaktu skaits mērķa grupā , cik daudz  (tūkstošos) mērķa grupā kopumā ir iespējams dzirdēt reklāmu.
GI Base - summārais kontaktu skaits mērķa grupā Visi , cik daudz (tūkstošos) mērķa grupā Visi kopumā ir iespējams dzirdēt reklāmu.
TRP - rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniedzamo auditoriju konkrētā mērķa grupā (GI izteikts  %).
GRP – rādītājs, kas procentuāli parāda reklāmas sasniedzamo auditoriju mērķa grupā Visi (GI base izteikts %).
Frequency - cik reizes vidēji 1klausītājam mērķa grupā ir iespēja dzirdēt reklāmu.
CPT for Reach – izmaksas uz 1000 sasniegtiem klausītājiem.
Cost Reach  % - izmaksas, lai sasniegtu 1 Reach %.
Cost TRP - izmaksas par katru sasniegto TRP punktu.
CPT for GI - cena par katriem 1000 kontaktiem.
Reach per unit - klausītāju skaits, kas sasniegts ar 1 naudas vienību.
CPT AQH - izmaksas uz 1000 sasniegtās vidējās auditorijas.
CPP - izmaksas par 1 % sasniegto vidējo auditoriju

Radiostaciju pārklāšanās rādītāji:

Intersection - divu radiostaciju auditoriju pārklāšanās (tūkstošos).
Intersection Percent - divu radiostaciju auditoriju pārklāšanās (%).
Intersection  % (1) - cik  % no konkrētās radio stacijas (rindās) klausītājiem klausās radio staciju (kolonnās).
Intersection  % (2) - cik  % no konkrētās radio stacijas (kolonnās) klausītājiem klausās radiostaciju (rindās).
Net Reach - kopējais radio klausītāju skaits, kas nepārklājas, klausās tikai vienu no analizējamām radio stacijām (tūkstošos).
Net Reach Percent - kopējais radio klausītāju skaits, kas nepārklājas, klausās tikai vienu no analizējamām radio stacijām (%).
Excl. Reach (1) – radiostacijas (rindās) ekskluzīvo klausītāju skaits.
Excl. Reach (2) – radiostacijas (kolonnās) ekskluzīvo klausītāju skaits.

Internets

Cover % (vidējā auditorija)
vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (procentos)

Cover (vidējā auditorija)
vidējais Interneta lapas vienas dienas apmeklētāju skaits izvēlētajā mērķa grupā, izteikts tūkstošos – cik vidēji vienā dienā Interneta lapu cilvēki apmeklē (tūkstošos)

Cover max % (kopējā auditorija)
kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts procentos no izvēlētās mērķa grupas – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (procentos)

Cover max (kopējā auditorija)
kopējais Interneta lapas apmeklētāju skaits nedēļā, izteikts tūkstošos, izvēlētajā mērķa grupā – cik cilvēku kopā ir apmeklējuši Interneta lapu nedēļas laikā (tūkstošos)

Composition
cik procentu no Interneta lapas apmeklētājiem pieder pie dotās mērķa grupas – norāda, kā sadalās Interneta lapas apmeklētāju vidējais lasītāju skaits pēc tautības, dzimuma u.c. sociāli demogrāfiskajiem parametriem

MGI ( Mērķa grupu indekss )
konkrētās mērķa grupas sasniegšanas efektivitāte (%) salīdzinot ar kopējo Interneta lapas auditoriju – Piemēram, Interneta lapas vidējais apmeklētāju skaits mērķa grupā attiecināts pret Interneta lapas vidējo apmeklētāju skaitu mērķa grupā visi

Reklāmu reģistrs (ADEX)

ADEX
advertising expenditures (reklāmas izdevumi)

Sponsorklips
TV reklāma, kuras saturs ir reklāmdevēju logo un dinamiskie logo (slīdošās rindas), pasākumi sadarbībā ar TV kanālu, pulksteņi pirms ziņām. TV kanāla pašreklāma, kas tiek raidīta reklāmas bloka ietvaros. TV reklāmas, kas tiek raidītas ekskluzīvi viena raidījuma ietvaros.

Sponsortreileris
TV reklāma ārpus reklāmas bloka, kura tiek raidīta kopā ar reklāmdevēja/sponsora piedāvātas filmas vai raidījuma fragmentu.

Garums / Izmērs
Reklāmas garums sekundēs TV un radio un reklāmas izmērs cm2 vai m2 presē un vidē.

Relatīvais izmērs
Preses reklāmas izmēra attiecība pret preses izdevuma lapas izmēru, kurā tā izvietota, izteikta decimāldaļas formā.

Cenulapas cena Ls (Cost)
Reklāmas bruto cena latos saskaņā ar tās noraidīšanas/publicēšanas brīdī spēkā esošo medija cenu lapu; TV cenā ir iekļautas TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumi.

Cena USD (Cost USD)
Reklāmas bruto cena ASV dolāros, kas iegūta Cenulapas cenu Ls pārrēķinot atbilstoši attiecīgās dienas LVL kursam pret USD no Latvijas Bankas datubāzes.

Cena EURO (Cost EURO)
Reklāmas bruto cena EUR, kas iegūta Cenulapas cenu Ls dalot ar koeficientu 0,7028.

N/N
Reklāmdevējs nav nosakāms.

GRP
sasniegtā summārā auditorija.

GRP sec
rādītājs tiek iegūts reizinot reklāmas klipa 1 minūtes GRP ar klipa garumu sekundēs.

GRP 15min
Katras dienas ik 15 minūšu vidējais reitings.

RC GRP
15 minūšu vidējais reitings, kas aprēķināts vidēji no visām viena mēneša nedēļas dienām; t.i. mēneša vidējie pirmdienas, otrdienas utt. reitingi.

GRPsec price EUR
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „GRP sec” un TV kanāla cenu lapā noteikto gada bruto GRP sekundes cenu EUR un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

GRPsec price EUR 15min
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „GRP 15min” un klipa garumu sekundēs, un TV kanāla cenu lapā noteikto gada bruto GRP sekundes cenu EUR un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

GRPsec price EUR 2012
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „GRP sec” un TV kanāla cenu lapā noteikto 2012. gada bruto GRP sekundes cenu EUR un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

GRPsec price EUR 2012 15min
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „GRP 15min” un klipa garumu sekundēs, un TV kanāla cenu lapā noteikto 2012. gada bruto GRP sekundes cenu EUR un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus un klipu garuma koeficientus.

Price * ClipLenCoef
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta „cenulapas cenai Ls” piemērojot TV kanāla cenu lapā noteikto klipu garuma koeficientu.

Price GRPsec EUR w/o Coefficients
TV reklāmas klipa cena, kas tiek aprēķināta sareizinot „GRP sec” un TV kanāla cenu lapā noteikto gada bruto GRP sekundes cenu EUR un piemērojot TV kanālu cenu lapās noteiktās sezonas, laika joslu un raidījumu atlaides un uzcenojumus.

Rezultātu statistiskās kļūdas noteikšanas tabula (ar 95 % varbūtību)

Atbilžu sadalījums/
Division of answers ( %)
Izlases lielums / Sample size (n)

50

75

100

150

200

300

400

500

600

800

1000

1200

1300

2 vai/or 98

3,9

3,2

2,7

2,2

1,9

1,6

1,4

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,8

4 vai/or 96

5,4

4,4

3,8

3,1

2,7

2,2

1,9

1,7

1,6

1,4

1,2

1,1

1,1

6 vai/or 94

6,6

5,4

4,7

3,8

3,3

2,7

2,3

2,1

1,9

1,6

1,5

1,3

1,3

8 vai/or 92

7,5

6,1

5,3

4,3

3,8

3,1

2,7

2,4

2,2

1,9

1,7

1,5

1,5

10 vai/or 90

8,3

6,8

5,9

4,8

4,2

3,4

2,9

2,6

2,4

2,1

1,9

1,7

1,6

12 vai/or 88

9,0

7,4

6,4

5,2

4,5

3,7

3,2

2,8

2,6

2,3

2,0

1,8

1,8

15 vai/or 85

9,9

8,1

7,0

5,7

4,9

4,0

3,5

3,1

2,9

2,5

2,2

2,0

1,9

20 vai/or 80

11,1

9,1

7,8

6,4

5,5

4,5

3,9

3,5

3,2

2,8

2,5

2,3

2,2

25 vai/or 75

12,0

9,8

8,5

6,9

6,0

4,9

4,2

3,8

3,5

3,0

2,7

2,5

2,4

30 vai/or 70

12,7

10,4

9,0

7,3

6,4

5,2

4,5

4,0

3,7

3,2

2,8

2,6

2,5

35 vai/or 65

13,2

10,8

9,3

7,6

6,6

5,4

4,7

4,2

3,8

3,3

3,0

2,7

2,6

40 vai/or 60

13,6

11,1

9,6

7,8

6,8

5,5

4,8

4,3

3,9

3,4

3,0

2,8

2,7

45 vai/or 55

13,8

11,3

9,8

8,0

6,9

5,6

4,9

4,4

4,0

3,4

3,1

2,8

2,7

50 vai/or 50

13,9

11,3

9,8

8,0

6,9

5,7

4,9

4,4

4,0

3,5

3,1

2,8

2,7


Piemēram, ja laikraksta N pēdējo 6 numuru auditorija ir 20.0  % (Cover Max %), tad ar 95 % varbūtību var apgalvot, ka laikraksta N viena numura vidējā auditorija ir 20.0+/-2.2 %, jeb robežās no 17.8 %–22.2 % no Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem. (jāskatās izlases lielums 1300 – mērķa grupai visi; atbilžu sadalījums 20 %).

Pētījumu lauka darbs

Aptaujas punkts – apdzīvota vieta, kur intervētājam ir jāveic noteikts interviju skaits (piemēram, Popes pagasts, Jelgava, Latgales priekšpilsēta Rīgā);

CAPI (Computer Assisted Personal Interwievers /Interwievs) – dzīvokļu intervētāji/ tiešās intervijas ar datoru;
CATI (Computer Assisted Telefon Interwievers/Interwievs) – telefonintervētāji/telefonintervijas;

CAWI (Computer Assisted Web Interwievs) – interneta aptaujas;

Mājsaimniecība – persona vai personu kopa, ko saista radniecība vai citas personiskās attiecības, kuriem ir kopēji izdevumi iztikai un kuri dzīvo vienā dzīvojamā telpā;

Mērķa grupa – cilvēku grupa, kuras pārstāvji atbilst pētījuma nosacījumiem;

PAPI (Paper Assisted Personal Interwievers/ Interwievs) - dzīvokļu intervētāji/ tiešās intervijas ar papīra anketām;

Rekrutācija – sarunas sākuma daļa, kurā ar atlases jautājumiem noskaidro cilvēka atbilstību pētījuma mērķa grupai;

Respondents - persona, kas tiek izvēlēta piedalīties aptaujā;

Starta adrese – adrese, no kuras tiek uzsākts maršruts aptaujas punktā.

ESOMAR sociālekonomiskā klasifikācija

A – uzņēmumu īpašnieki, augstākā līmeņa vadītāji un profesionāļi - ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību;

B – vidējā līmeņa vadītāji - ar vidējo, vidējo speciālo vai augstāko izglītību;

C1 – zemāka līmeņa vadītāji, kvalificēti strādnieki, speciālisti, uzņēmumu īpašnieki - ar vidējo, vidējo speciālo vai augstāko izglītību;

C2 – kvalificēti strādnieki, ierindas darbinieki, kas nestrādā fizisku darbu, - ar pamata, vidējo vai vidējo speciālo izglītību;

D – kvalificēti un nekvalificēti strādnieki, kas ir priekšstrādnieki; ierindas darbinieki, kas nestrādā fizisku darbu, - ar sākumskolas, pamata, vidējo vai vidējo speciālo izglītību;

E – kvalificēti un nekvalificēti strādnieki, mazo uzņēmumu īpašnieki, zemnieki - ar sākumskolas, pamata vai nepabeigtu vidējo izglītību.Tavs Neredzamais Sabiedrotais
 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
#8 #9 #10 #11 #12 #13 #14
#15 #16 #17 #18 #19 #20 #21
#22 #23 #24 #25 #26 #27 #28
#29 #30 #31 #32 #33 #34 #35
#36 #37 #38 #39 #40 #41 #42
#43 #44 #45 #46 #47 #48 #49
#50 #51 #52        
Meklēšana


TNS pasaulē

TNS Global
TNS Emor Igaunija
TNS LT Lietuva

 

 
© 2018 TNS Latvia
Autortiesības